VECKA 38
Lördag
19
September
BT-annons
2010-08-26
photo


Klassisk teknisk analys: trendlinje
I vår serie om den klassiska tekniska analysen skall vi i dag gå igenom hur en trendlinje bör ritas in i en graf. Att förstå denna del är viktig, då trendlinjer ligger som grund för ett stort antal tekniska formationer.

 

Fakta
Charles Dow konstaterade i början av 1900-talet att priset ofta rör sig i trender som kan definieras med hjälp av tidigare toppar och bottnar i en graf.

En trend kan identifieras med hjälp av en trendlinje, om linjen pekar upp i grafen innebär det att trenden stiger, men när den är fallande visar det på en negativ trend.

Trendlinjer är byggstommen till hela den klassiska tekniska analysen.

Det engelska namnet är trendlines.

Tolkning
En trendlinje är antingen stigande eller fallande. I annat fall klassas den in som en horisontell stöd- eller motståndslinje.

[image]
Stigande trendlinje

En stigande trendlinje bildas genom att en serie om minst två bottnar i prisgrafen förbinds med en linje. Den senare bottnen måste givetvis ligga högre för att linjen skall stiga.

När en stigande trendlinje kan ritas in i grafen innebär det således att kursen noterat en högre botten och trenden kan därmed sägas vara positiv, men helst skall prisgrafen också innehålla en högre topp.

[image]
Fallande trendlinje

När trenden är negativ bildar kursen allt lägre toppar. När minst två av dessa förbinds med en linje skapas en fallande trendlinje. Den andra toppen måste således vara placerad under den första för att linjen skall slutta nedåt.

En stigande trendlinje bildas följaktligen av en serie med högre bottnar och en fallande trendlinje uppstår när allt lägre toppar kan urskiljas i kursgrafen.

I en positiv trend utgör den stigande trendlinjen en dynamisk stödlinje. Det innebär att stödets exakta nivå förflyttar sig med tiden. Likaså är den fallande trendlinjen ett dynamiskt motstånd, vars position i grafen minskar med tiden.

Om priset faller under en stigande trendlinje utlöses en säljsignal. På motsvarande sätt framkallar ett brott av en fallande trendlinje en köpsignal. Signalen sägs bli starkare ju fler toppar/bottnar linjen sammanbinder.

Att avgöra när en trendlinje är bruten eller inte är en subjektiv bedömning. En del analytiker definierar ett trendlinjebrott först när kursen noteras x antal punkter över eller under linjen eller med hjälp av en given procentsats.

Det finns även dem som använder tiden som hjälp; signal utlöses först om kursen noteras x antal dagar, timmar eller minuter över eller under linjen.

Typfall
[image]
SPX. Stigande trendlinje i en stigande trend.

När priset stiger i en positiv trend bildas högre bottnar, vilket vi kan se i S&P 500 ovan. Då bottnarna förbinds med en linje formas en stigande trendlinje.

Det är inte nödvändigt att dra linjen vid bottnarnas exakta nivå. Bästa resultat uppnås genom att anpassa linjen efter tidigare noteringar, så att den skär igenom vissa bottnar för att på så sätt få fler träffar.

[image]
COMPQ. Fallande trendlinje i en fallande trend.

I en fallande marknad noterar priset allt lägre pristoppar, när dessa förbinds med en linje skapas en fallande trendlinje. Ett brott av denna är en varning om ett kommande trendskifte, vilket vi kan se i grafen ovan.

[image]
COMPQ. Stigande trendlinje i en stigande trend.

Det finns inte någon regel som säger att det är de absoluta bottenpunkterna som skall förbindas med en linje. Som vi nämnt är det viktigaste att förbinda så många toppar och bottnar som möjligt. Ett exempel på detta ser vi i Nasdaq Composite ovan.

Vart linjen ritas in är således delvis en subjektiv bedömning.

[image]
SOX. Stigande trendlinje som skär genom bottnarna.

I SOX ovan ser vi ytterligare ett exempel på fördelen med att dra linjen genom vissa bottnar. Analytikern bör se trendlinjen som ett område snarare än en exakt nivå.

[image]
OMX. Stigande trendlinje med en säljsignal samt ett återtest.

När en stigande trendlinje bryts innebär det ett brott av en stödlinje, vilket utlöser en säljsignal.

Det händer ofta att linjen återtestas efter ett brott som i grafen ovan vid punkt 1. Vid detta tillfälle har dock stödlinjen övergått till ett motstånd.

På samma sätt blir en fallande motståndslinje ett stöd om kursen bryter upp.

[image]
NDX. Fallande trendlinje.

I Nasdaq 100 ovan kan vi se en perfekt trendlinje till vänster i den fallande trenden. Utbrottet ledde till en ny stigande trend men för den var det svårt att jobba med trendlinjer.

Utbrottet ned visade sig vara falskt och kursen fortsatte upp. En varning och ett tecken på att vi inte borde tagit signalen var dock den branta lutningen på linjen.

Kommentar
Vid en granskning av en kursgraf över en aktivt handlad vara går det inte att undgå de ibland kristallklara mönstren som en trend lämnar efter. Toppar och bottnar har en tendens att följa en linje och när den förtydligas och ritas in i grafen minskar den subjektiva bedömning samtidigt som den totala bilden förstärks.

Ett brott av en stigande trendlinje varnar, som vi sett, för att trenden kan komma att vända. När det sedan följs av en lägre topp kan en fallande trendlinje föras in i grafen och därmed har ett trendskifte ägt rum. Köparna har tappat sin kraft eftersom den senaste toppen ligger lägre.

Resonemanget när en negativ trend vänder till stigande är omvänt; när priset noteras över en fallande trendlinje varnar det för en trendvändning och om en högre botten bildas i kursgrafen är den nya trenden bekräftad, eftersom det då går att föra in en ny stigande trendlinje. Säljarna är svaga eftersom en ny högre botten bildats.

Trendlinjer används sålunda för att bestämma den rådande trenden men även för att varna om en kommande trendvändning. Men dessa linjer går även att använda som entrénivå i ett tradingsystem, eftersom de även utgör stöd eller motstånd. Det innebär då att köp vid stöd och sälj vid motstånd gäller.

Här kan du läsa mer om Klassisk Teknisk Analys!

 
Henrik Hallenborg

1 2 Nästa Sista Sid 1 av 2
  • 1
  • 2